3d声音

宋祖儿抖音歌曲3d环绕立体声

毒蛇5.1全景音效将首先使用DNN(深度神经网络)技术分析播放歌曲,然后将歌曲分为多个原始轨道(如人声轨道、伴奏轨道、乐…